Presenting our partner Aspasia

Founded in 1992 Aspasia Lts. still keeps the spirit of a family company with innovative thinking and eye to the future. The top priority in the company's development is the high quality of its products. The company has always strived to meet its customers needs producing high quality products at affordable prices, made possible with constant investment in innovations and technological improvements. Today, the production has an extremely modern production base and a modern laboratory, which guarantees the high quality of the drinks.

Always strictly observing the highest standards of work Aspasia wins recognition in Bulgaria and abroad. But the most important recognition comes from the constantly growing number of loyal and happy customers who prefer the perfect taste and the high quality of the brand's drinks.

The company is strongly committed to protecting the environment and supporting socially significant causes, incl. such related to children.

We are happy that Aspasia supports Dance Grand Prix Sofia for a second year in a row!

Представяме ви нашите партньори Aspasia

Основана през 1992г., Аспазия ООД продължава да съхранява духа на семейна компания с иновативно мислене с поглед към бъдещето. Основен приоритет в развитието е високото качество на продуктите ѝ. Компанията винаги се е стремяла да отговоря на нуждите на своите клиенти, като създава висококачествени напитки на добра цена, за което допринасят постоянните инвестиции в нововъведения и технологични подобрения. Днес производството разполага с изключително съвременна производствена база и модерна лаборатория, което гарантира високото качество на напитките.

Винаги спазвайки стриктно най-високи стандарти на работа, Аспазия печели признание както в България, така и в чужбина. Но най-важното признание идва от постоянно нарастващия брой лоялни и доволни клиенти, които предпочитат перфектния вкус и високото качество на напитките на марката.

Компанията е силно ангажирана с опазването на околната среда и подкрепата на социално значими каузи, вкл. и такива, свързани с децата. 

Щастливи сме, че Аспазия подкрепя и Dance Grand Prix Sofia за втора поредна година!

Comments are closed.